ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
2. โครงการศึกษาทดลองเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล 12 เขต
3. การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
4. การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
5. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแผนที่น้ำบาดาล
6. โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ (ระยะที่ 1)
7. โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบนและแอ่งน้ำบาดาลจันทบุรี-ตราด
8. โครงการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของชั้นน้ำบาดาลทั่วประเทศ